1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez fundację My Słowianie z siedzibą w Starej Wsi, Stara Wieś 33 A, 21-345 Borki wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numer KRS 0000873482, NIP 5381862361, REGON 387713639, zwaną dalej Fundacją, usługi drogą elektroniczną, polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony www.fundacjamyslowianie.pl, przekazywanie darowizn pieniężnych,  na działania statutowe Fundacji.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony www.fundacjamyslowianie.pl w celu przekazania darowizny.
  3. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
  4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie www.fundacjamyslowianie.pl
 2. Zasady przekazywania darowizn na stronie
  1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Wpłacam” na stronie www.fundacjamyslowianie.pl. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
  2. Przekazywanie darowizn na stronie www.fundacjamyslowianie.pl odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
  3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
  4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
  5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe
  6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronie www.fundacjamyslowianie.pl lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
 3. Zwolnienia podatkowe

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania Fundacji można odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych).Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.

 1. Reklamacje, zwroty darowizny, reklamacje usług PayU
  1. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: fundacja@fundacjamyslowianie.pl
  2. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
   1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
   2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
  3. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: fundacja@fundacjamyslowianie.pl Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.